Official Dutch Version

Om de originele Nederlandse versie te bekijken, klik hier.
To view the English translation, please click here.

STATUTEN
ARTIKEL 1. NAAM

De vereniging draagt de naam: International Pension & Employee Benefits Lawyers Association "IPEBLA".


ARTIKEL 2. ZETEL
De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam, Nederland.


ARTIKEL 3. DOEL
-het op internationaal niveau bevorderen van bewustzijn omtrent de rol die het recht speelt bij pensioenregelingen en andere voorzieningen voor werknemers;

- het op internationaal niveau bevorderen van inzicht in de rechtsverhoudingen tussen werkgevers, werknemers en derden, die betrokken zijn bij pensioenregelingen en andere voorzieningen voor werknemers;

- het bijstaan van juristen (en met name zij die lid zijn van de vereniging) bij het vergaren van kennis omtrent maatschappelijke, fiscale en andere ontwikkelingen, die van invloed zijn op de wetgeving en constructies op het gebied van pensioenen en werknemersvoorzieningen in verschillende landen;

- het uitgeven van nieuwsbrieven of periodieken en het organiseren van congressen;

- het verrichten of doen verrichten van onderzoek en het publiceren van resultaten daarvan;

- het uitbreiden van voormelde werkzaamheden met activiteiten op andere verwante gebieden welke voor de leden van belang kunnen zijn; alsmede ----

- het verrichten van al hetgeen dat tot het vorenstaande behoort, daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


ARTIKEL 4. LEDEN EN BEGUNSTIGERS
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die bevoegd zijn tot het optreden als jurist binnen een rechtsgebied, dan wel de titel van meester in de rechten of een vergelijkbare academische graad bezitten en tot genoegen van het Bestuur aantonen dat zij praktijkervaring hebben met het geven van advies op het gebied van uiteenlopende juridische aspecten van pensioenen of andere werknemersvoorzieningen (als zelfstandig gevestigd jurist, als jurist in dienstbetrekking, dan wel als academicus).

2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

De leden dragen ervoor zorg dat hun juiste adres aan de vereniging bekendis.

3. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met ten minste een door de Algemene Ledenvergadering - hierna te noemen: Algemene Vergadering - vast te stellen bijdrage.

4. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.ARTIKEL 5. TOELATING
1.  Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

2. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.


ARTIKEL 6. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging;
deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting;
deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de sta tuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het Bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken;

een opzegging in strijd met het hiervoor in lid 3 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn/haar lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen/haren opzichte uit te sluiten.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering.

Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.


ARTIKEL 7. CONTRIBUTIES EN DONATIES
1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld.

2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3. De Algemene Vergadering kan de leden nog andere dan de in lid 1 bedoelde verplichtingen jegens de vereniging opleggen, mits het besluit daartoe is genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal stemmen, die in een voltallige vergadering kunnen worden uitgebracht.ARTIKEL 8. BESTUUR
1. Het Bestuur bestaat uit zes Gekozen Bestuursleden en ten hoogste vier Gecoöpteerde Bestuursleden.

De Gekozen Bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd; de Gecoöpteerde Bestuursleden worden benoemd door de Gekozen Bestuursleden. De Gekozen Bestuursleden en de Gecoöpteerde Bestuursleden vormen tezamen het Bestuur.

Ingeval het aantal Gekozen Bestuursleden daalt beneden het hierboven genoemde aantal van zes, blijft het Bestuur als zodanig volledig bevoegd; is er slechts één Gekozen Bestuurslid in functie dan is deze, tezamen met de eventueel in functie zijnde Gecoöpteerde Bestuursleden slechts bevoegd al die handelingen te verrichten, die geen enkel uitstel gedogen en verplicht om die maatregelen te nemen die zullen leiden tot een zo spoedig mogelijke aanvulling van de vacatures in het Bestuur.

2. Lid van het Bestuur kunnen slechts zijn personen die lid zijn van de vereniging.

3. De Gekozen Bestuursleden dienen ieder een andere nationaliteit te hebben en ieder in een ander land woonplaats te hebben.

De beslissende factor voor de vaststelling van het land van woonplaats is in dit verband het land waarmede de beroepsmatige werkzaamheden van betrokkene het nauwst verbonden zijn.

4. Niet meer dan twee Bestuursleden mogen afkomstig zijn van één en dezelfde of gelieerde maatschap, onderneming of organisatie.

Ten minste één Bestuurslid dient woonplaats te hebben in Nederland.

5. Het Bestuur zal éénmaal in de twee jaar een herbenoeming van de Bestuursleden agenderen.

De besluitvorming in de Algemene Vergadering met betrekking tot de herbenoeming geschiedt overeenkomstig artikel 14.ARTIKEL 9. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP; PERIODIEK AFTREDEN; SCHORSING
1. Elk Bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk Bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming periodiek af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreden.

De aftredende is herkiesbaar.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Het aftreden vindt plaats op het einde van de jaarvergadering van het verenigingsjaar, waarin de benoeming eindigt.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken;

c. indien geen herbenoeming plaatsvindt.ARTIKEL 10. BESTUURSFUNCTIE, BESLUITVORMING IN HET BESTUUR
1. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeesteraan.

Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3. Het Bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen, uit te brengenin een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal Bestuursleden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle Bestuursleden zich schriftelijk (waaronder begrepen per geëigend tele communicatiemiddel), vóór het voorstel hebben verklaard.

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris van het Bestuur een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter van het Bestuur bij de notulen wordt gevoegd.ARTIKEL 11. BESTUURSTAAK; VERTEGENWOORDIGING
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd tot het sluiten van de overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende Bestuursleden dan wel, indien er slechts één Bestuurslid in functie is, door het BestuurslidARTIKEL 12. ALGEMENE VERGADERING 

1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.

2. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, wordt een Algemene Vergadering gehouden.

In deze vergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c. herbenoeming van de Bestuursleden;

d. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15 of bij advertentie in ten minste één veel gelezen internationaal verspreid dagbladARTIKEL 13. TOEGANG EN STEMRECHT
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers.

Geen toegang hebben geschorste leden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, kan één stem uitbrengen.

4. Een lid kan zijn stem niet door een daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen.ARTIKEL 14. BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING
1. Voor zover deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Indien over een voorstel anders dan tot benoeming of aanbeveling van personen de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.

Stemming over de benoeming of aanbeveling van personen zal geschieden als volgt:

- iedere stemgerechtigde kan voor iedere persoon die zal worden benoemd of aanbevolen één stem uitbrengen;

- de perso(o)n(en) die het grootste aantal geldige stemmen heeft behaald wordt benoemd of aanbevolen in volgorde van het aantal geldig uitge brachte stemmen per persoon; indien een gelijk aantal geldige stemmen is uitgebracht op meer dan een persoon, zal loting beslissend zijn; indien benoeming of aanbeveling van een persoon zou resulteren in overtreding van artikel 8 lid 3 of artikel 8 lid 4 dan zal die persoon niet worden benoemd of aanbevolen.

2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

4. Een éénstemmig besluit, mits niet statutenwijziging of ontbinding betreffend, van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, indien met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.

5. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
 


ARTIKEL 15. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zes weken.

Het bestuur kan in geval van bijzondere omstandigheden de termijn voor de oproeping bekorten tot ten minste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onver minderd het bepaalde in artikel 19.ARTIKEL 16. JAARVERSLAG; REKENING EN VERANTWOORDING
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd Bestuur.

Na verloop van de termijn kan ieder lid bij niet-nakoming deze rekening en verantwoording in rechte van het Bestuur vorderen.

4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks - tenzij door de Algemene Vergadering een accountant ter controle van de financiële stukken en het afleggen van een verklaring is benoemd - uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel uit mogen uitmaken van het Bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het Bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het Bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.ARTIKEL 17. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.


ARTIKEL 18. COMMISSIES
De Algemene Vergadering dan wel het Bestuur kan commissies in het leven roepen ter uitvoering, bestudering of onderzoek ten aanzien van zaken, die tot haar/zijn competentie behoren en bovendien zodanige bevoegdheden aan die commissies delegeren als zij geraden acht. In die commissie kunnen ook derden zitting hebben.


ARTIKEL 19. STATUTENWIJZIGING
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging(en) van de statuten zullen worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder Bestuurslid bevoegd.ARTIKEL 20. ONTBINDING

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 19 is van overeenkomstige toepassing

2. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen, die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.

3. De Bestuursleden van de vereniging treden als vereffenaar op. De statutaire en wettelijke bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag, de bevoegdheden, de plichten en verplichtingen van de Bestuursleden zijn van overeenkomstige toepassing op de vereffenaars.

4. Een batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.

Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan een batig saldo worden gegeven.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de persoon, daartoe door de vereffenaars benoemd.

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.


WAARVAN AKTE IN MINUUT,

verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend): A.C.M. Kuypers, M. Bijkerk.

   
Contact us:
1 Eglinton Ave. E., Suite 705
Toronto, ON, M4P 3A1, Canada

contactIPEBLA@redstoneagency.ca  

Copyright | Disclaimer

©IPEBLA 2020

Powered by Wild Apricot Membership Software